CEPTETEB

Size daha iyi hizmet sunabilmek için sitemizde çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikamıza izin vermiş oluyorsunuz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikamızı ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

CEPTETEB

Web sitemizde daha iyi bir deneyim yaşamak için güncel bir tarayıcı kullanmanızı öneririz. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Menü İNTERNET ŞUBESİ Parolamı Al/Unuttum

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Bilgilendirme

Türk Ekonomi Bankası A. Ş. topladığı ve işlemekte olduğu kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması konusunda, bir banka olmanın da verdiği sorumluluk bilinciyle, gereken her türlü makul dikkat ve özeni göstermektedir. Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Türk Ekonomi Bankası A. Ş. (“Banka”) tarafından hazırlanan işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) Banka faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini teminen işlenmekte olan kişisel verileriniz hakkında sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. maddesi çerçevesinde aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır. Banka tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye bu linkte yer alan TEB A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Banka tarafından kişisel verileriniz, Banka hizmetlerinden siz müşterilerimizin yararlanabilmesinin sağlanması, Banka’nın ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi, Banka’nın itibarının ve iş ilişkilerinin geliştirilmesi ile stratejilerinin belirlenmesi, Banka pazarlama faaliyetlerinin yönetilmesi, Banka’nın hukuki ve fiziki güvenliğinin sağlanması, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi gibi amaçlar ile bankacılık faaliyetleri ile ilişkili olarak ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ile Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler
Kişisel verileriniz Banka tarafından sizlerin beyanları üzerine fiziki veya elektronik ortamda, Banka ile sizler arasında bulunan ilişkisi çerçevesinde toplanmaktadır. Bu kapsamda kişisel verileriniz Banka Şubeleri, internet bankacılığı ve mobil bankacılık kanalları, tebkariyer.com başta olmak üzere Banka internet siteleri, ATM’ler, Banka çağrı merkezi ve Banka’nın diğer telefon iletişim kanalları, bayi ve satış ofisleri, ticaret ve esnaf odaları ile benzeri birlik ve dernekler, aktif satış faaliyetlerinin yürütüldüğü kanallar, asistan destekli self servis birimleri, CCTV, SMS, elektronik posta, çerezler ve benzer takip teknolojileri, faks, posta, kargo ya da kurye hizmetleri, ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde, hukuken zorunlu olduğu durumlarda onayınız da alınarak çeşitli kurum ve kuruluşların veri tabanları aracılığıyla toplanmaktadır. Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması
Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verileriniz BDDK, SPK, MASAK, T.C. Merkez Bankası gibi hukuken yetkili kamu kurumu veya özel kurum/kuruluşlarla, Banka’nın yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve ana ortaklarıyla, Banka’nın destek hizmeti sağlayıcıları, iş ortakları, danışmanları ve tedarikçileriyle, Banka’nın acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürütmek üzere sigorta şirketleriyle, MasterCard ve Visa gibi yabancı/uluslararası kamu kuruluşlarıyla veya özel kurum ve kuruluşlarla, kanunen yetkili kılınmış kamu tüzel kişilikleri, özel kişiler veya adli makamlarla Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi
Kişisel verileriniz, işbu metinde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca işlenecektir. Söz konusu sürenin bitiminden sonra ise ilgili verilerin daha uzun süre boyunca işlenmesine imkân veren herhangi bir mevzuat hükmü ya da hukuki sebep bulunması halinde, bu süreler boyunca da kişisel verileriniz işlenmeye devam edecektir. Bahsedilen bu sürelerin sonunda ise kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Alınan Güvenlik Önlemleri
Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler Banka tarafından alınmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
Kanun m. 11 kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Banka olarak, Kanun’un sizlere yani veri sahiplerine tanıdığı hakların rahatça kullanabilmeniz konusunda mevzuatın gerekliliklerine uygun olarak gerekli tüm idari ve teknik önemleri almaktayız. Yukarıda sayılan haklarınızı bankamızın web sayfasında yer alan bu linkte yayınlanan ya da Bankamız şubelerinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak aşağıdaki yöntemlerle Bankamıza iletebilirsiniz: Form eksiksiz bir şekilde doldurularak;

 • Şubelerimize yazılı olarak teslim edilebilir,
 • İadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla Bankamız adresine gönderilebilir,
 • Güvenli elektronik imzayla imzalayarak kvkkbasvuru@teb.com.tr adresine e-posta ile iletilebilir,
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabından turkekonomibankasi@hs03.kep.tr adresine KEP ile iletilebilirsiniz.


Bankamız, yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin yazılı olarak ya da Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle ileteceğiniz talepleri, iletim tarihinden sonra en kısa sürede ve en geç otuz günde sonuçlandıracaktır. Kurul tarafından yayınlanan tarifeler çerçevesinde başvurularınız ücretlendirilebilecektir. Yapılan başvuruların yanıtlanması amacıyla Bankamız tarafından kimliğinizin doğrulanması ile talebinizin netleştirilmesi amacıyla ek bilgi ve belge talep edilebilecektir. Söz konusu bilgi ve belgelerin paylaşılmaması halinde verilerinizin güvenliğini teminen başvurunuz cevaplanamayabilecektir.